برچسب ها: کریم مجتهدی تاریخ فلسفه غرب انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مجموعه آثار دکتر کریم مجتهدی

17,000,000 ریال
این مجموعه شامل این آثار است:
افلاطونیان متأخر (از ادریوس تا ویکتور کوزون)
فلسفه در آلمان (از لوتر تا نیچه)
فلسفه در دورۀ تجدید حیات فرهنگی غرب (از دانته تا کامپانلا)
فلسفه غرب (شامل: لایب نیتس و مفسران او؛ و افکار کانت)
افکار هگل