برچسب ها: محمد اصغری هوسرل رورتی تاریخ فلسفه معاصر غرب انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درآمدی بر فلسفه‌های معاصر غرب (از هوسرل تا رورتی)

3,800,000 ریال