برچسب ها: مجموعه مقالات همایش ملی بازشناسی چالش های رشد اقتصادی در ایران حوزه اقتصاد

مجموعه مقالات همایش ملی بازشناسی چالش های رشد اقتصادی در ایران، تبیین موانع تولید و به سازی راه بردها و سیاست ها

5,100,000 ریال
رشد اقتصادی بالا و پایدار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بسیار ضروری است. در ایران، به رغم وجود پتانسیل‌های بالا و تأکید برنامه‌های توسعه ای بر رشد اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی بلند مدت اندکی به‌دست آمده که این مسئله، پیامدهای ناگوار بسیاری، از جمله پایین ماندن سطح درآمد سرانه و دور از دسترس قرار گرفتن توسعه است. از این رو، ایدۀ برگزاری همایش‌های دوره‌ای پیرامون رشد اقتصادی در پژوهشکدۀ اقتصاد شکل گرفت و نخستین همایش در بهمن 1400 برگزار شد. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات برگزیدۀ ارائه شده در این همایش است.