برچسب ها: دکتر باقر ساروخانی تحقیق روش های کمی: آمار پیشرفته روش تحقیق

روش های تحقیق در علوم اجتماعی، 3، روش های کمی: آمار پیشرفته

2,480,000 ریال